Ilmajoen Riistanhoitoyhdistys (307) toimii Illmajoen kunnan alueella.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Riistanhoitoyhdistysten jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Jäsenyys kestää metsästysvuoden kerrallaan. Jäsenyys näkyy metsästäjälle toimitettavassa metsästyskortissa ja Oma riista -palvelun tiedoissa.

Jäsenenä voi olla siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella pääasiassa metsästää, tai siinä riistanhoitoyhdistyksessä, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa on kotipaikka. Samanaikaisesti ei voi olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Jos ei halua kuulua riistanhoitoyhdistykseen, merkitään henkilö metsästäjärekisteriin kotikunnan perusteella.

Metsästäjätutkinnon suorittaneelta kysytään, mihin riistanhoitoyhdistykseen hän haluaa kuulua. Uuden metsästäjän kannattaa liittyä riistanhoitoyhdistykseen, jonka alueella hänellä on esimerkiksi metsästysseuran jäsenyys tai muu vakiintunut metsästysmahdollisuus. Näin hänelle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa metsästysaluettaan koskeviin asioihin riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa.

Metsästäjä voi vaihtaa riistanhoitoyhdistystä ilmoittamalla metsästäjärekisteriin. Riistanhoitomaksun maksamisen jälkeen jäsenyyttä ei voi vaihtaa kesken metsästysvuotta. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö määrätään metsästyskieltoon.

Rhy:n tehtävät

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät (Rhl 10 §, Finlex).

Riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä ovat

 • ampumakokeiden sekä metsästäjätutkintojen järjestäminen
 • riistavahinkolain mukaisiin maastotarkastuksiin osallistuminen
 • viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa
 • ampuma-aselain mukaisen harrastustodistuksen antaminen

Riistanhoitoyhdistys edistää

 • kestävää riistataloutta
 • kestävää, turvallista ja eettisesti hyväksyttävää metsästystä
 • riistanhoitoa, riistaeläinkantojen kestävyyttä ja elinvoimaisuutta
 • riistan elinympäristöjen hoitoa
 • riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisyä

Riistanhoitoyhdistys tuottaa ja hoitaa

 • metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluita
 • toimialansa tiedotusta ja viestintää
 • muut sille säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämät tehtävät